വീഴ്ച

 

കൈവളളയിൽ നിന്ന് വഴുതി

വീണ ഓരോ മുത്തും

എൻെറ്റ പോരായ്മകളെ

തൊട്ട് ഉണർത്തുന്നു

 

Translation :

Each and every pearl 

slipping from my palm 

depicts my negligance

 

 

 

 

Advertisements

9 thoughts on “വീഴ്ച

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s