കഥാപാത്രം

അരങ്ങിൽ നിന്നും കലാകാരൻ കഥാപാത്രം

അവസാനിച്ചിട്ടും മാറാതിരിക്കുന്നത്

രചയിതാവിൻെറ്റ പിഴവല്ല

അദ്ദേഹത്തിൻെറ്റ സാമര്‍ത്ഥ്യ ക്കുറവാണ്

Translation :

Artist who has’nt left the stage after his part is not an error in the play instead it narrates his irrationality .

Don’t forget that actor can be YOU

 

5 thoughts on “കഥാപാത്രം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s