മയിൽപ്പീലി

 

കവിതകളിൽ അവൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ

പുസ്തകത്താളുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു താഴിട്ട് വെച്ചത്

അവളെ വർണിച്ച് എഴുതിയ വരികൾ മാത്രമായിരുന്നു .

 

 

Advertisements

4 thoughts on “മയിൽപ്പീലി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s