രൂപം

ഞാൻ നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് വരച്ച നിൻ ചിത്രം എൻ കണ്ണിൽ നിന്ന് മായ്ചുകളഞ്ഞാൽ ശൂന്യതയുടെ വലയിൽ അകപ്പെട്ട് വീർപ്പുമുട്ടി ജീവിതം തളളിനീക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് 

Advertisements

Climax

Her love and care for him dint bestow luck in his life Her earnest prayer for him was unanswered . Her sleepless nights for him dint alleviate his pain. Her patience throughout the dull days for him was in vain His terminal peace leaving behind the memories of the black and white days of their … Continue reading Climax

Soulmate in you

Never discuss your personal matters with anyone , not a single soul cares about your feelings, your success,your failure, your love , your worries and your contentment .As a whole they are least concerned  about your life. They give ear to your stories just to judge you, to be aware of  your weak points in … Continue reading Soulmate in you

Relation

നിലാവിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലും കൊതിപ്പിക്കുന്ന അനന്ത സാഗരമായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടുക്കെട്ട് . അവരുടെ ദൃഷ്ടി ദോശം കൊണ്ടാവും നമ്മുക്കിടയിലെ ബന്ധം വറ്റി വരണ്ടുപോയത്. Shining stars in the moonlight had a high opinion about the depth of our relation. I guess their evil eyesight has made our bonding too brittle, and gradually it ended up in severe drought.

Notion -4

Whenever a random guest pays a visit to you never belittle their presence , treat them in a grant way . Apply this simple law here,If failure is at your footstep always be prepared to give a pleasant reception . For which it gives you in return a chapter in life titled as experience.

Wings of wellness 

His warm hands were searching mine , i looked at his sunken eye, even though i din't utter a single word ,we exchanged greetings with the vibrant rays of our vision. Eventhough his face gave me a blunt expression ,I knew there were many unspoken words that he tried to convey but desperately failed in … Continue reading Wings of wellness