കഥാപാത്രം

അരങ്ങിൽ നിന്നും കലാകാരൻ കഥാപാത്രം അവസാനിച്ചിട്ടും മാറാതിരിക്കുന്നത് രചയിതാവിൻെറ്റ പിഴവല്ല അദ്ദേഹത്തിൻെറ്റ സാമര്‍ത്ഥ്യ ക്കുറവാണ് Translation : Artist who has'nt left the stage after his part is not an error in the play instead it narrates his irrationality . Don't forget that actor can be YOU  

Message for you

When i noticed that my self esteem was under your shoes , i began suffocating .Horribly i wanted to breath detoxifying air .You was always an exception in my entire life,I was warm hearted only in front you in this revolving universe .You squashed my dignity to bin.That moment i decided to gather all my might … Continue reading Message for you